පළමු මට්ටම: සම්මාන ප්‍රේරණය Level 1: Award Induction Sinhalese

ඔබගේ සම්මාන ප්‍රේරණයට සාදරයෙන් පිළිගනිමු! මෙම පා course මාලාව සම්මාන භූමිකාවන්හි (ස්වේච්ඡා සේවකයන් හෝ කාර්ය මණ්ඩලය වේවා) සියලුම වැඩිහිටියන්ට අදාළ වන අතර එඩින්බරෝ ආදිපාදවරයාගේ ජාත්‍යන්තර සම්මානය (සම්මානය) පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක්…

Continue Reading පළමු මට්ටම: සම්මාන ප්‍රේරණය Level 1: Award Induction Sinhalese

පළමු මට්ටම: තිළිණ ප්‍රදානය 1 (Award Delivery Sinhalese)

මෙම පාඨමාලාව මඟින් තිළිණ  ඵලදායී ලෙස ලබා දීමට අවශ්‍ය කුසලතා, දැනුවත්භාවය සහ න්‍යායන් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණයක් ලබා දෙනු ඇත. මෙම පාඨමාලාව, තිළිණ ප්‍රේරණ පාඨමාලාව සමඟ ඒකාබද්ධව, ඔබේ පළමු මට්ටමේ තිළිණ…

Continue Reading පළමු මට්ටම: තිළිණ ප්‍රදානය 1 (Award Delivery Sinhalese)
පියවර 2	:-	ත්‍රාසජනක චාරිකාව පෙර ඉගැනුම Sinhalese (Adventurous Journey Pre-Learning)
?

පියවර 2 :- ත්‍රාසජනක චාරිකාව පෙර ඉගැනුම Sinhalese (Adventurous Journey Pre-Learning)

පියවර 2 :-          ත්‍රාසජනක චාරිකාව පෙර ඉගැනුම   මෙම පාඨමාලාවෙහි පරමාර්ථය වනුයේ තිළිණ විෂයෙහි වැඩිහිටියන්ට අභියෝගාත්මක චාරිකා අංශය සම්පූර්ණ කිරීමට වුවමනා දැනුම සහ වටහා ගැනීම සැපයීම සහ අත්දැකීම සාර්ථකව පහසුකම්…

Continue Reading පියවර 2 :- ත්‍රාසජනක චාරිකාව පෙර ඉගැනුම Sinhalese (Adventurous Journey Pre-Learning)

පුහුණුකරු නිපුණතා පාඨමාලාව – 1 වන පෙළ (Sinhalese) – Sinhalese (Award Trainer Skills Course Level 1)

වැඩිහිටි ආධුනිකයන් වටහා ගැනීමට, මිශ්‍ර ඉගෙනුම් සහ පිරි නැමීමේ ක්‍රමවේද, ශෛලීන් සහ හරය ගවේශනයට සහ තිළිණ විෂයෙහි සිටින වැඩිහිටියන්ට ස්ථාවර වූ ද සහ ගුණාත්මක වූ ද වැඩමුළු යනාදියට පුහුණුකරන්නන්ට කුසලතා,…

Continue Reading පුහුණුකරු නිපුණතා පාඨමාලාව – 1 වන පෙළ (Sinhalese) – Sinhalese (Award Trainer Skills Course Level 1)